Další pojmy

Další pojmy

S následujícími pojmy se nejčastěji setkáváme v oblasti pojištění a pojišťovnictví.

Pojistitel

Pojistitel je právní osoba, které bylo uděleno povolení k provozování pojištění.

Pojistník

Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojistné. Pojistník může být zároveň pojištěným.

Pojištěný

Pojištěný je osoba, jejíž rizika jsou jsou pojistnou smlouvou kryta, nebo na jejíž majetek, odpovědnost za škodu, zdraví se pojištění vztahuje, nebo osoba, která má nárok na plnění ( např. rodiče, děti, přepravce zboží, výrobce apod.)

Oprávněná osoba

Oprávněná osoba (obmyšlená osoba) má v případě životního pojištění nárok na pojistné plnění.

Poškozený

Poškozený – není znám v době uzavírání smlouvy. Pojistným plněním je kryta odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným poškozenému.

Pojistné

Pojistné je cena za poskytnutou ochranu, je to úplata za přenesení rizika.

Pojistné

Pojistné plnění je náhrada od pojistitele při pojistné události.

Likvidace pojistné události

Likvidace pojistné události je proces, kterým se stanovuje náhrada.

Pojistné plnění

Pojistné plnění

Pojistné plnění je buď náhrada škody nebo výplata pojistné částky životního pojištění.

Pojistný kmen

Pojistný kmen je soubor uzavřených pojistných smluv, které pojistitel spravuje v rámci určitého druhu pojištění. Pojišťovna může například celý kmen odprodat jiné pojišťovně.
Vhodný zážitkový dárek pro muže Vám pomůžeme vybrat zde.

Náš tip: Podrobné informace o možnosti žádat o půjčku online se můžete dočíst například na webu Maxi-Půjčky.cz.